You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016 - 2018

Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in procedures over aanbestedingen door de uitvoering van een kwantitatieve analyse. In dit onderzoek zijn tevens de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) meegenomen. Hierdoor komt een vollediger beeld van de rechtsbescherming in Nederland tot stand. Dit rapport bevat geen oordeel over de uitspraken en adviezen, maar betreft slechts een feitelijke weergave. (juli 2019)

Vordering tot afgifte van stukken (week 29)

Dit geschil betreft een incidentele vordering tot afgifte van stukken op grond van art. 843a Rv.† (Hof den Haag 16 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1836)

Uitleg bestek (week 29)

Het antwoord van Eiseres op de wens van verweerder voldoet niet aan de eisen die in het Programma van Eisen zijn gesteld. Om deze reden heeft verweerder Eiseres uitgesloten van deelname. Eiseres is het hier niet mee eens en is van mening dat nu zij wel akkoord met de PvE is gegaan dat dit afdoende is en er anders een aanvullende vraag had moeten worden gesteld. De voorzieningenrechter kan zich met dit standpunt niet verenigen (Rb Den Haag 10 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:16406)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 29

In de afgelopen week zijn er†7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan†3†op rechtspraak.nl en 4 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Voorwaardelijke inschrijving (week 29)

Eiseres is van mening dat haar inschrijving onterecht ongeldig is verklaard. Verweerster stelt dat zij niet heeft voldaan aan de eisen en in plaats hiervan een voorwaarde aan haar heeft gesteld. Hierbij is eiseres van mening dat verweerster om aanvullende vragen had moeten stellen ter verduidelijking. Ook stelt zij dat de inschrijver aan wie is gegund uitgesloten had moeten worden van deelname omdat er een irreŽel aanbod door haar zou zijn gedaan. De voorzieningenrechter kan zich niet met deze standpunten van eiseres verenigen. (Rb Amsterdam, 24 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:4899)

Eťn enkele en voortdurende inbreuk (week 29)

In onderhavige zaak beslist het hof over de vraag of het besluit van de Europese Commissie tot oplegging van een geldboete wegens mededinging nietig moet worden verklaard. Het hof komt tot oordeel dat het beroep moet worden verworpen. (Gerecht 12 juli 2019, nr. T-8/16, ECLI:EU:T:2019:522)

Bijzondere kenmerken ivm boete (week 29)

In onderhavige zaak buigt het hof zich over de vraag of de Europese Commissie in strijd heeft gehandeld met haar motiveringsplicht en het beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoeksters stellen namelijk dat het besluit tot oplegging van een geldboete nietig is. Het hof is van oordeel dat het beroep moet worden verworpen. (Gerecht 12 juli 2019, nr. T-1/16, ECLI:EU:T:2019:514).

Informatie uitwisseling voorafgaande aan aanbestedingsprocedure (week 29)

HP en Dell, de twee belangrijkste fabrikanten van originele producten op de wereldwijde markt voor pc?s, schrijven vaak aanbestedingsprocedures uit. De Commissie heeft aangetoond dat dertien odd-leveranciers die zich inschrijven op deze aanbestedingsprocedures prijsafspraken met elkaar maakten en tevens andere informatie via bilaterale contacten naar elkaar doorspeelden. De Commissie heeft deze partijen een boete opgelegd. (Gerecht, 12 juli 2019, T-762/15, ECLI:EU:T:2019:515)